Vamos - Etsivä nuorisotyö

Toimintojen kuvaukset - Vamos Helsinki

Kaikki toimintamme on nuorille vapaaehtoista ja maksutonta.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Vamoksen etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 1629 -vuotiaille helsinkiläisille, jotka ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella tai toivoisivat muutoin elämäntilanteeseensa muutosta. Työskentelyn aloittaminen on nuorelle vapaaehtoista ja kaikki toiminta maksutonta. Tapaamiset järjestetään nuoren toivomassa paikassa ja ensitapaamisella nuori saa lisätietoa Vamoksesta.

Etsivä nuorisotyö tukee nuorta löytämään tarvitsemansa palvelut sekä polun työelämään, opiskeluihin tai muuhun mielekkääseen toimintaan. Työskentely etsivässä työssä on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista, kuitenkin niin, että nuori itse määrittelee, mihin asioihin hän toivoo muutosta ja myös sen, millä tavoin etsivä nuorisotyö voi olla näissä asioissa tukena.   

TOIMINTAKESKUS RYTMI

Nuorten toimintakeskus Rytmissä vahvistetaan arjen perustaitoja sekä sosiaalisia taitoja ohjatusti ryhmä- ja yksilövalmennuksessa. Toiminta koostuu työllistymiseen ja koulutukseen kiinnittymiseen liittyvistä teemoista, liikkumisesta sekä erilaisista hyvinvoinnin, arjen- ja elämänhallinnan kokonaisuuksista. Nuoria tuetaan löytämään oma jatkopolku kohti opiskelu- tai työelämää. Ryhmätoiminta on tavoitteellista ja soveltuu nuorelle, joka on motivoitunut omien asioidensa eteenpäin työstämiseen. 

Ryhmätoimintaan pääsee mukaan sopimalla tutustumiskäynnin ryhmänohjaajien kanssa. Ryhmävalmennukset järjestetään maanantaista keskiviikkoon klo 10-14 ja nuori aloittaa ryhmässä kolmena päivänä viikossa.

STARTTIVALMENNUS

Nuorelle tarjotaan ryhmässä tapahtuvaa starttivalmennusta 16h/vk sisältäen työelämä- ja opiskelutaitoja, jatkopolkujen suunnittelua, arjen- ja elämänhallinnan taitoja, itsetuntemuksen vahvistamista sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemista. Lisäksi nuoren on mahdollista saada yksilöllistä ohjausta muutama kerta kuukaudessaRyhmätoimintaan sisältyy lisäksi työelämään ja koulutukseen tutustumista sekä vapaaehtoistyötä.

Starttivalmennus soveltuu nuorelle, jonka voimavarat riittävät neljään ryhmäpäivään viikossa, jolle on ajankohtaista suunnitella aktiivisesti omia jatkopolkujaan koulutukseen tai työelämään ja joka pystyy näkemään itsensä työelämässä tai koulutuksessa noin puolen vuoden kuluttua. Ryhmään pääsee mukaan ottamalla yhteyttä työntekijään.

PERUSKOULUSTARTTI

Sörnäisten Vamoksen starttityöpajalla on mahdollista suorittaa myös kesken jääneitä peruskouluopintoja loppuun. Opetus tapahtuu aikuisten perusopetuksen opintosuunnitelman mukaisesti ja yhteistyössä Helsingin Diakoniaopiston kanssa. Lähiopetus tapahtuu muun ryhmätoiminnan ohessa ja lisäksi nuorella on mahdollisuus suorittaa opintoja omatoimisesti tehtäväpaketin avulla.

Käytännönläheinen opetus on rentoa, joustavaa ja erilaiset oppimisen haasteet huomioivaa.

KUNTOUTTAVA RYHMÄTOIMINTA

Ryhmän toiminta keskittyy työ- ja toimintakyvyn sekä työelämävalmiuksien kartoittamiseen ja arviointiin. Työskentely matalan kynnyksen ryhmätoiminnassa tukee työelämään kiinnittymistä ja koulutukseen pääsemistä elämänhallinnan taitoja vahvistamalla. Toiminnan aikana harjoitellaan muun muassa työelämän ja opiskelun edellyttämää päiväohjelmaa sekä työskentelytapoja ja -taitoja. Erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla lisätään osallistujien toimijuutta, aktiivisuutta sekä vahvistetaan työ- ja toimintakykyä.

Yksi jakso kestää kolme kuukautta ja toimintaa on neljänä päivänä viikossa. Päivien pituus on neljä tuntia. Nuoret ohjautuvat toimintaan TYP-palveluiden ja Sosiaalitoimen kautta.

MINDSET

Vamos Mindset- toiminnan tarkoituksena on tavoittaa ne nuoret, jotka eivät hyödy olemassa olevista palveluista tai ovat niiden ulkopuolella. Mindset- työskentely pitää sisällään nuoren kotona tapahtuvan yksilövalmennuksen sekä vertaistuellisen ryhmävalmennuksen. Työskentelyn tavoitteena on luottamuksen rakentaminen ja nuoren toimintakyvyn vahvistuminen siten, että nuoren olemassa olevat hoitokontaktit vahvistuvat tai nuori pääsee hoidon piiriin. Palvelut toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin sosiaalitoimen sekä psykiatria- ja päihdepalvelujen kanssa. Toiminta on osa Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta.

URAPALVELUT

 

Vamos Urapalvelut tarjoaa uravalmennusta vamosnuorille. Valmennus on nuorille vapaaehtoista ja ainoa kriteeri sen aloittamiseksi on motivaatio ja into siirtyä työelämään. Uravalmennus aloitetaan alkukartoituksella, jonka jälkeen nuoren kanssa tehdään yksilöllisesti räätälöity valmennussuunnitelma nuoren omien toiveiden ja tavoitteiden pohjalta. Valmennuksen tarkoituksena on löytää jokaiselle nuorelle työ nuorta itseään kiinnostavalta alalta ja tarjota tukea omien ammatillisten unelmien saavuttamisessa.