vesan kuva blogiin2

Vamosblogi: Vamos madaltaa kynnystä ja aloittaa kotiin vietävät valmennukset

Vamos on vuodesta 2008 alkaen tarjonnut työn ja opiskelun ulkopuolella oleville nuorille tukea ja toimintaa. Tulokset ovat olleet hyviä ja toiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia on analysoitu laajasti. Olemme profiloituneet haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten palveluksi, joka kohtaamisen ja intensiivisen valmennuksen keinoin kykenee vaikuttamaan nuorten hyvinvointiin ja tukemaan heitä siirtymisessä jatkopoluille.

Kuitenkin mieltämme ovat jo pitkään askarruttaneet nuoret, jotka eivät kykene syystä tai toisesta kiinnittymään valmennuksiimme ja sitä kautta hyötymään tarjotusta tuesta. Syksyllä 2016 tartuimme toimeen ja lähdimme kehittämään kotiin jumiutuneille nuorille valmennuskokonaisuutta, jonka avulla nuorella olisi mahdollisuus saada yksilöllistä valmennusta kotiin, kiinnittyä vertaistoimintaan sekä saada keinoja pärjätä mielen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan haasteiden kanssa. Kehitimme Vamos Mindset -toimintamallin.

Loppuvuonna 2016 Sosiaali- ja terveysministeriö avasi haettavaksi Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen, jonka tavoitteena oli rakentaa ja vakiinnuttaa yhteistoimintamalli koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkyvyn sekä osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseksi. Haimme rahoitusta, saimme sen ja lähdimme kehittämään viidessä kaupungissa neljän maakunnan alueella toteutettavaa kokonaisuutta, jossa julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa mallinnetaan.  Uudenlaista toimintaa on nyt käynnistetty Espoossa, Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Turussa.

Paikkakunnilla järjestettyjen Kick Off -tapahtumien ja verkostotapaamisten perusteella on käynyt ilmeiseksi, että nuorten palveluiden keskeinen aukkokohta on kotiin vietävän tuen puute. Osa nuorista hyötyy kotona aloitettavasta valmennuksesta, jotta toimintakyky ja voimavarat voivat vahvistua. Tämän jälkeen kiinnittyminen palveluihin, vertaistukeen ja jatkopoluille mahdollistuu. Uudenlainen toimintapa, jossa kolmannen sektorin toimija haluaa yhdistää voimansa sosiaalityön ja psykiatristen palveluiden kanssa on otettu erittäin positiivisesti vastaan. Valmennukset nuorten parissa ja yhteiskehittäminen muiden palveluiden kanssa on aloitettu kaikilla paikkakunnilla.

Nuorten kanssa tehtävän vaikuttavan valmennuksen ja valtakunnallisen vertailukehittämisen lisäksi kärkihankkeen tavoitteena on edistää palveluiden vaikutusten arviointia ja yhteiskäyttöön soveltuvien mittaristojen käyttöönottoa. Ohjaustulosten ja kustannusvaikutuslaskelmien lisäksi haluamme kuvata aikaisempaa kattavammin nuorten toimintakyvyn ja koetun hyvinvoinnin muutoksia palveluissa. Näin on mahdollista päästä kehittämään tietoperusteisesti palveluiden laatua, kun syy-seuraussuhteet voidaan määritellä suoritteiden keräämisen sijaan.

Jottei tärkein unohtuisi, nuoret ovat eturintamassa hankkeen kaikilla areenoilla. Jokaisella paikkakunnalla kootaan valmennuksiin osallistuvista nuorista asiantuntijaryhmä, joka on keskeisessä roolissa paikallisten toimintamallien kehittämisessä. Alueellisista nuorten asiantuntijaryhmistä muodostuu valtakunnallinen Youth Advisor Board, jolla on keskeinen rooli kärkihankkeen toimenpide-ehdotusten ja toimintamallien edistämisessä.

Vesa Sarmia, Vamos palvelut

Kirjoittaja työskentelee yksikön johtajana Vamos nuorten palveluissa, vastuualueenaan Vamokset Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Turussa sekä Vamos palveluiden toteutettaman Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen koordinointi.